מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס חקיקה

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

תקנות מיסוי פעולה באיגוד מקרקעין

אושרו תקנות שמעניקות פטור לפעולה במניות איגוד מקרקעין הנסחרות בבורסה. מס רכישה ששולם בעת רכישת זכות באיגוד יצורף למחיר המקורי. תקנות אלה פורסמו לאחר שחלף המועד האחרון שנקבע בחוק לפרסומן, דבר שמטיל צל על חוקיותן. תקנות אלה אינן נותנות מענה למרבית הפרצות והעיוותים, ששהצבענו עליהם במאמרנו "עיוותים ופרצות ברפורמה במיסוי איגודי מקרקעין".

 

 ועדת הכספים אישרה ביום 26.8.02 תקנות בנוגע למיסוי פעולה באיגוד מקרקעין. התקנות פורסמו באיחור, שכן בהוראת מעבר בתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין נקבע כי יש לפרסם תקנות בנוגע למיסוי פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 7(ד) לחוק לא יאוחר מ- 90 יום מיום פרסומו של תיקון 50 לחוק, דהיינו עד ליום 24.6.02. התקנות חלות רטרואקטיבית ליום פרסום המלצות ועדת רבינוביץ ביום 7.11.01.

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס במכירת זכויות באיגוד מקרקעין), התשס"ב – 2002

במאמרנו בנושא "עיוותים ופרצות ברפורמה במיסוי הנדל"ן" (ראה מדור חקיקה) התייחסנו להוראה בתיקון 50 לחוק, שביטלה את סעיף 57 לחוק, שהעניק פטור לפעולה באיגוד במניות הנסחרות בבורסה. הדגשנו כי קשה להבין את הרציונל שביסוד ביטול הסעיף, שהרי בהיעדר הוראת פטור תחויב פעולה כאמור במס שבח. החלת הוראות הפקודה על פעולה באיגוד אין בהן כדי לסייע מאחר שהוראות אלה חלות לעניין חישוב השבח ולעניין רישום המניות בבורסה בלבד. כדי לתקן את המעוות הוחזר הפטור שהיה קבוע בסעיף 57 שבוטל, אלא שכעת הפטור מוסדר בתקנות שהתקין שר האוצר.

להלן נוסח התקנות:

1. בפעולה באיגוד מקרקעין שהיא פעולה במניות הנסחרות בבורסה בישראל, או במכירה או ברכישה של יחידות השתתפות בשותפות רשומה שעיקר עיסוקה בניה או השכרת דירות, אם יחידות ההשתתפות רשומות למסחר בבורסה כאמור, יחולו הוראות צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות), התשמ"ב 1981 בשינויים המחויבים, ובכל מקום במקום "פטור ממס" יקראו כאילו נאמר "פטור ממס שבח, ממס מכירה וממס רכישה, לפי העניין".

2. תחילתן של התקנות אלה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) והן יחולו בתקופה בה חל צו הפטור.

 

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (חישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין), התשס"ב - ‏2002

על פי תקנות אלה מס הרכישה ששולם בעת רכישת הזכות באיגוד מתווסף למחיר המקורי, ובלבד שהמס לא הותר בניכוי על פי כל דין. המשמעות היא שמס הרכישה יותר בניכוי והניכוי יהא בערכים ריאליים.

להלן נוסח התקנות:

1. על אף האמור בסעיף 88 לפקודה, בחישוב השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יראו כמחיר המקורי של הזכות באיגוד המקרקעין את המחיר המקורי בתוספת מס הרכישה החל על עושה הפעולה במועד רכישת הזכות באיגוד המקרקעין, והכל אם התקיימו כל אלה: (א) מס הרכישה שולם במלואו; (ב) מס הרכישה לא הותר בניכוי על פי כל דין.

2. תחילתן של התקנות אלה לגבי פעולה באיגוד מקרקעין שבוצעה ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ואילך.

 

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©