מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס חקיקה

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

אושרו תקנות להפחתה זמנית במס רכישה

מאת עו"ד דורון מאור

ועדת הכספים אישרה באיחור ניכר ביום 8.10.02 תקנות בהתאם להמלצות ועדת רבינוביץ בנוגע להפחתה זמנית של שיעורי מס הרכישה (מ- 5% ל- 4.5% עד תום 2002 ול- 4.75% ב- 2003). התקנות יחולו רטרואקטיבית מיום 7.11.2001. ההפחתה לא תחול על מכירה ללא תמורה או לקרוב ולגבי פעולה באיגוד.

בהמלצות ועדת רבינוביץ ובדברי ההסבר להצעת החוק (תיקון 50) נאמר שהפחתת שיעורי מס הרכישה בתקופה הקובעת (7.11.01- 31.12.03) תחול על רכישת "כל סוגי המקרקעין". אולם בהצעת החוק גופה (בסתירה לדברי ההסבר להצעה) ובנוסחו הסופי של החוק הופחתו שיעורי המס בגין רכישת דירת מגורים בלבד (סעיף 9ב). כעת באיחור ניכר הותקנו תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה)(תיקון והוראת שעה) התשס"ג- 2002 לפיהן הפחתת שיעורי המס תחול על כל רכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת.

הפחתת שיעור המס ב"מכירה רגילה"

בתקנה 2 נקבע כי לגבי "מכירה רגילה" מיום 7.11.01 ועד תום שנת 2002 שיעור המס יהיה 4.5% (במקום 5%). במכירה רגילה בשנת 2003 שיעור המס יעמוד על 4.75%.

"מכירה" רגילה" הוגדרה בתקנה 1 כך: "מכירה שאינה לקרוב ואינה מכירה בלא תמורה כהגדרתה בסעיף 9ב(4) לחוק". על אף הנוסח הקלוקל נראה כי הכוונה היא לשלול את ההנחה ממכירה לקרוב כמשמעותו המורחבת בסעיף 9ב(4) לחוק, שהוסף בתיקון 50.

"קרוב" של המוכר נחשב לעניין ההטבות גם איגוד השולט במוכר (חברת אם) ואיגוד שבשליטת השולט במוכר (חברת אחות). לעניין זה הורחבה גם הגדרת שליטה (באיגוד) שבסעיף 2 לחוק כך שלצורך שליטה אין עוד צורך בהחזקת רוב של הון המניות או בזכות לרובו של הסכום המחולק, אלא נדרש כעת 20% או יותר מההון או מהסכום המחולק.

מלשון התקנה עולה כי נעשתה אבחנה בין שיעורי המס בגין מכירת זכות במקרקעין לבין פעולה באיגוד. נקבע כי ההנחה האמורה תחול על "מכירה" בלבד, ולא תחול על ביצוע פעולה באיגוד מקרקעין. קביעה זו מתיישבת עם הגישה שאומצה בתיקון 50 לפיה ההפחתה במס שבח בשיעור 10%- 20% המוענקת בתקופה הקובעת אינה חלה על ביצוע פעולה באיגוד מקרקעין.

שיעור המס במכירה לעולה ומשק חקלאי

הפחתת שיעורי מס הרכישה בתקופה הקובעת תחול (על פי תקנות 3 ו-4) גם על "מכירה רגילה" שכפופה לתקנה 12(ב), שעוסקת ברכישת זכות במקרקעין בידי עולה, וכן על "מכירה רגילה" שכפופה לתקנה 16 שעניינה רכישת משק חקלאי. ברכישה מיום 7.11.01 ועד תום שנת 2002 תופחת מדרגת המס העליונה של 5% לכדי 4.5%. בשנת 2003 מדרגה זו תעמוד על 4.75%.  מהגדרת "מכירה רגילה" עולה כי הקלה זו לא תחול על מכירה ללא תמורה או לקרוב כמשמעותו בסעיף 9(ב)(4) לחוק.

העברה מבעלי זכויות באיגוד לאיגוד

על פי התקנות החדשות שונה הנוסח של תקנה 19א. בנוסח החדש נקבע כי מכירת זכות במקרקעין לאיגוד על ידי בעלי הזכויות באותו איגוד חייבת במס רכישה בשיעור 0.5% בכפוף לשלושה תנאים: א) בעקבות ההעברה קיבלו בעלי המקרקעין זכויות באיגוד בהתאם לחלקיהם בזכויות במקרקעין. ב) העברה לאיגוד הייתה בהתאם לדרישת מנהלת מרכז ההשקעות (כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון), ג) לבניין אישור של בניין להשכרה או של בניין חדש להשכרה כאמור בפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון. הקלה זו תבוטל למפרע אם יסתבר כי לא נתקיימו תנאי סעיף 53ב לחוק האמור, והרוכש ישלם את המס שהיה החייב בו אלמלא ההטבה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מתום שנת המס שבה רכש את הזכות. יצוין כי התקנה אינה דורשת במפורש כי העברה תהיה ללא תמורה. הוראות אלה חלות למפרע מיום 7.11.01.

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©