מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס עצות מעשיות- לנותני ומקבלי מתנות

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

העצות ברשימה זו מופנות לבעלי דירות ונכסי מקרקעין שונים שמעבירים אותם ללא תמורה לקרוביהם או לאחרים, וכן לקרובים ואחרים שמתקשרים בעסקאות בנוגע לנכסים שקיבלו ללא תמורה. העברת נכסי מקרקעין לקרובים במתנה זוכה להקלות מס. מאידך, העברת דירה במתנה כופה על הנעבר תקופת צינון, והיא עשויה להיחשב כניצול פטור של המעביר. העברת נכסים במתנה לקרובים משמשת מקלט מס נפוץ. לעניין זה ראה עצות מעשיות לקבלנים ויזמים וכן לבעלי חנויות ועסקים. עצות נוספות בנושא זה ואחרים יתפרסמו באופן שוטף במדור עצות השבוע. ישומן של העצות צריך שיעשה בפיקוחו של מומחה מס.

העברת דירה לקרובים בעסקה כפולה

הורה צריך להימנע מהעברת דירת מגורים או חלק ממנה ישירות לנכדו או לבן הזוג של ילדו. עדיף שההורה יעביר תחילה את כל הדירה לילדו (הבוגר), וזה יעביר את הדירה (או את מחציתה) לבן זוגו או לנכד.

העברת דירת מגורים או חלק ממנה במישרין מאדם לנכדו או לבן הזוג של ילדו מהווה ניצול פטור דירה של המעביר. מנגד העברת הדירה מהורה לילדו אינה מהווה ניצול פטור. לאחר מכן הבן או הבת יכולים להעביר את מחצית הדירה לבן זוגם בפטור ממס, או להעביר את הדירה לילדם (לנכד) כנגד תשלום שליש מס רכישה. זאת ועוד, העברה ישירה לנכד (או לבן הזוג של הילד) כופה על הנעבר תקופת צינון ארוכה יותר, שכן לא יהיה באפשרותם למכור את הדירה במשך שלוש או ארבע שנים מהיום שקיבלו אותה במתנה. מאידך מי שקיבל דירה במתנה מהורהו יוכל למכור את הדירה תוך תקופה קצרה יותר (תוך שלוש שנים ואם גר בדירה מגורי קבע תוך שנתיים או תוך שנה אם הוא נשוי).

מתן דירה במתנה ומכירת דירה נוספת בסדר הנכון

בעלים של יותר מדירה אחת, שמתכנן להעביר דירה או חלק מדירה לקרוב (שאינו בן זוגו או ילדו), ובנוסף למכור דירה או חלק מדירה אחרת בפטור ממס שבח, צריך לבצע את שתי העסקאות בסדר הבא: תחילה למכור דירה אחת בפטור ממס שבח, ורק לאחר מכן להעביר דירה נוספת במתנה לקרוב.

הקניית דירה לקרוב (שאינו בן זוגו או ילדו) מהווה ניצול פטור. כלומר, הענקת דירה במתנה כאמור עלולה לשלול מנותן המתנה את הזכות למכור דירה נוספת בפטור ממס שבח במשך 4 שנים. לכן עדיף להעניק את הדירה במתנה רק אחרי מכירת דירה נוספת בפטור ממס שבח.

הימנעות מהחלפת מתנות בין קרובים

רצוי להימנע מהחלפת נכסי מקרקעין ללא תמורה בין קרובים. בעל נכס מקרקעין בבואו להעניק אותו במתנה לקרוב, שנתן לו בעבר נכס מקרקעין אחר במתנה, עליו להקפיד שיהיה פער זמנים ניכר בין מועדי הענקת המתנות, והיעדר זיקה בין העברות. (ישנם פתרונות נוספים).

החלפת נכסים שמוענקים במתנה בין קרובים אינה נחשבת כהענקת מתנות, אלא עסקת חליפין בתמורה החייבת מס. בכל הענקת מתנה לקרוב נוהגות רשויות המס לערוך בדיקה האם ניתנה מתנה נגדית בכיוון ההפוך של נכס מקרקעין. למשל, כאשר אח נותן לאחיו מחצית מגרש במתנה, ולאחר מכן האח השני מעביר לאח הראשון מחצית ממגרש אחר במתנה, עשויה המתנה השניה להיחשב כתמורה עבור המתנה הראשונה ולהיפך. כתוצאה מכך תישלל הטענה שהעסקאות נעשו ללא תמורה, והאחים יחויבו במלוא המיסים כמו בהעברה בתמורה מלאה.

העברת נכס מקרקעין במתנה לאח או אחות

בעל נכס מקרקעין צריך להימנע מלתת אותו במתנה לאחיו או לאחותו, למעט העברת נכס שהוא (המעביר) קיבל במתנה או בירושה מהורה או מהורי הורה. עדיף לבצע העברה כפולה דרך אחד ההורים, דהיינו, שהאח יעביר תחילה את הנכס במתנה לאחד ההורים, וזה יעביר את הנכס במתנה לאח השני.

העברת נכס מקרקעין ללא תמורה מאח אחד לשני חייבת במס מכירה (2.5%), אלא אם הועבר נכס שהתקבל בירושה או במתנה מהורה או מהורי הורה. לכן הפתרון הוא ביצוע העברה כפולה דרך אחד ההורים. העברות אלו פטורות ממס מכירה אך חייבות פעמיים שליש מס רכישה שניתן יהיה לנכותו במכירה עתידית. (כאשר מדובר בהעברת דירה במתנה לאח יש להצהיר שהדירה היא "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק, ולבקש פטור ממס מכירה לפי סעיף 49ה לחוק).

מכירת דירה שהתקבלה במתנה

בעל דירת מגורים שקיבל אותה (או חלק ממנה) במתנה, ומבקש למכור אותה בפטור ממס שבח, עליו לדחות את מכירת הדירה עד שתחלוף תקופת הצינון שבחוק. כלל זה חל גם כאשר המוכר קיבל לפחות 50% ממחיר הדירה במתנה (בכסף או בשווה כסף לרבות קבלת הקרקע של הדירה במתנה) בתוך 3 שנים שקדמו לרכישתה.

מכירת דירה (או חלק מדירה) שהתקבלה במתנה כאמור כפופה לתקופת הצינון שאורכה בין שנה אחת עד 4 שנים (אורכה של התקופה נגזר מזהות הנעבר והאם הוא גר בדירה מגורי קבע). מקבל הדירה במתנה כאמור, שמוכר אותה במהלך תקופת הצינון, לא יזכה לקבל פטור ממס שבח, אף אם יש לו או לנותן המתנה עילת פטור.

הימנעות מהעברת דירה במתנה לקרוב

רצוי להימנע במידת האפשר מהעברת דירה במתנה לקרוב (למעט העברה מהורה לבן שיתגורר בדירה), כאשר קיימת אפשרות סבירה שהקרוב שמקבל את הדירה יחפוץ למכור את הדירה תוך שנה או שנתיים בפטור ממס שבח.

העברת דירה במתנה לקרוב תכפה על הקרוב תקופת צינון בת שנה עד ארבע שנים, שבמהלכה הוא יהיה מנוע מלמכור את הדירה בפטור ממס שבח. הימנעות מהענקת הדירה במתנה תאפשר לבעל הנכס למכור אותו לצד ג' בפטור ממס, מבלי שתחול עליו תקופת צינון, ולתת לקרובו את התמורה ממכירת הדירה. העברת דירה במתנה מהורה לילדו הבגיר שיתגורר בדירה כופה על ילדו של המעביר תקופת צינון קצרה יותר בת שנתיים, ואם ילדו נשוי תקופת הצינון מתקצרת לשנה אחת. (יש לזכור שהענקת לפחות 50% ממחיר הדירה במתנה בתוך 3 שנים שקדמו לרכישתה כמוה כהענקת הדירה במתנה).

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©