מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס עצות מעשיות- למורישים ויורשים

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

רשימת עצות זו עוסקת בתכנון מס של מי שמבקש להוריש את נכסי המקרקעין שלו ליורשיו, וכן בתכנון מס של יורש שקיבל נכס מקרקעין בירושה. עצות רבות נוספות בנושאים אלה ואחרים יתפרסמו באופן שוטף במדור עצות השבוע. ישומן של העצות צריך שיעשה בפיקוחו של מומחה מס.

יחוד נכסי מקרקעין בצוואה

בצוואה מומלץ ליחד את נכסי המקרקעין ליורשים, במקום לצוות על מכירתם וחלוקת התמורה בין היורשים.

מכירת נכסי העיזבון אינה נחשבת עוד כחלק מתהליך ההורשה בעקבות תיקון 24 לחוק. מכירה זו נחשבת כמכירה של היורשים ואינה פטורה ממס.

מאידך, קבלת נכסים בירושה היא חלק מתהליך ההורשה, ולכן אינה נחשבת אירוע מס. כפועל יוצא מכך העברת הנכסים ע"ש היורשים אינה בגדר מכירה של הנכסים, ועל כן היורשים מקבלים דחיית מס עד למועד שבו יממשו את הנכסים שקיבלו בירושה. היורשים עשויים לזכות ביתרון נוסף עקב הדחייה כאשר יום הרכישה של המוריש חל לפני 1960. במקרה זה דחיית המימוש מביאה לשימור יום הרכישה ההיסטורי עד ליום מימוש הנכס, ואז מכירת נכס תשאר חייבת במס שבח שמוגבל בתקרה שבין 12%- 24% מהשבח. יורש של דירת מגורים יוכל לדחות את מכירתה עד למועד שבו תהיה לו עילת פטור רגילה (או פטור מיוחד לפי 49ב(5)).

הורשת דירה יחידה

מוריש שבבעלותו דירת מגורים יחידה, בבואו לקבוע בצוואתו את חלוקת רכושו עדיף שיורה על הענקת הדירה ליורש שהוא בן הזוג של המוריש או צאצא של המוריש או בן הזוג של הצאצא.

יורש כאמור שמקבל בירושה דירה שהיתה דירה יחידה של המוריש עשוי לזכות בבואו למכור את הדירה בפטור מיוחד לפי סעיף 49ב(5) לחוק. יתרונו של הפטור מיוחד זה טמון בהיותו פטור עצמאי, שאף אינו נחשב כניצול פטור אישי של היורש. קבלת דירה בירושה (שלא כמו קבלתה במתנה) אינה כופה על הנעבר תקופת צינון. במידה שלפני פטירת המצווה תכנס הרפורמה לתוקף ויבוטלו כל הפטורים בגין מכירת דירה, ניתן יהיה לשנות את הצוואה ולהתאימה למצב המשפטי החדש.

הורשת נכס לאחד מבני זוג

במקום להוריש נכס מקרקעין במשותף לצאצא ולבן זוגו עדיף להוריש אותו רק לאחד מבני הזוג, לזה שהמס השולי שלו נמוך יותר.

בדרך זו בן הזוג שירש את הנכס יהיה רשאי לתבוע שיעשה חישוב נפרד לגבי הכנסותיו מהשכרת הנכס או מהשבח ממכירתו. המשמעות היא שהכנסות אלו לרבות השבח ממכירת הנכס לא יצורפו להכנסות בן הזוג השני, ולכן שיעורי המס השולי בגינם עשויים להיות נמוכים יותר.

השהיית סיום חלוקת העזבון

ליורשים שאינם מבקשים לממש מידית את נכסי העיזבון, כדאי להשהות את סיום חלוקת העיזבון ורישום הנכסים על שמם ככול שניתן בכפוף לעקרון הסבירות.

בדרך זו היורשים מאריכים את תקופת חלוקת העיזבון שבמהלכה הם זכאים לחלק בניהם את נכסי העיזבון בפטור ממס (תשלומי איזון חיצוניים יהיו חייבים במס שבח). מאידך, יורשים שיזדרזו לסיים את חלוקת העיזבון ורישום הנכסים על שמם, ולאחר מכן יתחרטו וירצו לשנות את אופן חלוקת הנכסים או להחליף בניהם נכסים שירשו, יאלצו לשלם מס כמו בכל עסקה רגילה. החלפת נכסים לאחר סיום חלוקת העזבון נחשבת כעסקה לכל דבר. (החלפת נכסים ללא תמורה נחשבת כעסקת חליפין בתמורה שחייבת במס רגיל).

חלוקת נכסי העזבון בעין ללא תשלומי איזון

בחלוקת עיזבון יש לשקול חלוקה בעין של נכסי המקרקעין (ליחד את הנכסים ליורשים) במקום למכור אותם לצד שלישי. עדיף לבצע את החלוקה ללא תשלומי איזון חיצוניים כלומר, לא לשלם תמורה בכסף או בנכס אחר שאינו נמנה על נכסי העיזבון.

מכירת נכסי המקרקעין של העיזבון לצד שלישי נחשבת כמכירה בידי היורשים שחייבת במס. מאידך, חלקות נכסי העזבון בעין בין היורשים אינה אירוע מס. חלוקת הנכסים בין היורשים מאפשרת להם לקבל דחיית מס עד למועד מימוש הנכסים, ואף לשמור על יום רכישה "היסטורי" לגבי נכס שיום הרכישה שלו חל עד שנת 1960. כאשר מדובר במגרשים לבניה עשויים היורשים להזמין בניה או להתקשר בעסקת קומבינציה ולמכור את הדירות שיקבלו בתום הבניה בפטור ממס. חלוקת נכסי העיזבון ללא תשלום תמורה נוספת בכסף או בנכסים שמחוץ לעזבון אינה אירוע מס (פטורה ממס). מאידך, יורש שישלם ליורשים אחרים תמורה נוספת בכסף או בנכסים שמחוץ לעזבון, יחשב כמי שקונה מהיורשים האחרים בעסקה רגילה חלק מהעזבון שבעדו ניתנה התמורה החיצונית.

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©