מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
מיסוי מקרקעין- פורטל המיסים הישראלי
Whats New Home Page comment The Site About The Site

עקרונות המס היטל השבחה- פטורים ופרוצדורה

חסכון במס
הזכות לתכנן מס 
תכנון מס אופטימלי 
 
הרפורמה במס שבח
דירת מגורים 
שיעורי המס 
 
עסקאות מינהל
חבות במס 
קרקע חקלאית 
 
איגודי מקרקעין
החיוב במס 
חישוב השבח ופטורים 
 
מס שבח
בסיס המס 
שווי המכירה 
חישוב השבח 
חישוב המס ותשלומו 
פטור דירת מגורים 
פטורים אחרים 
 
מס מכירה
חבות במס 
פטורים והקלות 
 
מס רכישה
מדרגות מעודכנות 
החיוב במס 
דירת מגורים 
פטורים והקלות 
 
מס ערך מוסף
בסיס החיוב 
מחיר ומועד החיוב 
פטורים וניכויים 
 
מס הכנסה
יסודות החבות 
שינוי יעוד 
מיסוי קבלנים 
 
היטל השבחה
עקרונות החיוב 
פטורים ופרוצדורה 
 

 
עצות מעשיות
למוכרי דירה 
 
לרוכשי דירה 
 
למוכרי נכס מקרקעין 
 
לרוכשי נכס מקרקעין 
 
לקבלנים ויזמים 
 
לבעלי חנויות ועסקים 
 
לנותני ומקבלי מתנות 
 
למורישים ויורשים 
 
לחוכרי המינהל 
 
לבעלי זכויות באיגוד 
 
לעורכי-דין 
 
 
 

בפרק ידונו פטורים מהיטל השבחה וכן נושאי פרוצדורה הקשורים לעריכת שומת השבחה, תקיפת השומה, תשלום, הבטחת תשלום וגביית ההיטל.

פטורים

הועדה המקומית רשאית לפטור את בעל המקרקעין עקב מצבו החומרי מחובת תשלום ההיטל, כולו או חלקו. הפטור ניתן בשל מתן הקלה או התרת שימוש חורג בלבד, אך לא בשל אישור תוכנית.

עילות פטור או דחיית תשלום היטל השבחה

1) במקרקעין למגורים בישוב שהוכרז כשכונת שיקום.

2) במקרקעין למגורים בישוב שהופטר מההיטל בצו ממשלתי.

3) במקרקעין למגורים באזור שיקום כמשמעותו בחוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום.

4) במקרקעין של מוסד לחינוך, לתרבות, למדע, לדת, לצדקה, לסעד, לבריאות או לספורט, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים. (תיקון 53 הוקפא עד סוף שנת 2001).

5) במקרקעין לבניית דירת מגורים או להרחבתה- בידי מי שזכאי לסיוע של משרד הבינוי והשיכון. בגין שטח בנוי שחורג מהתוכנית של משרד הבינוי והשיכון ישולם היטל יחסי. הפטור חל רק לעניין קבלת היתר לבניית הדירה או הרחבתה או העברתה.

6) במקרקעין שבעליהם החזיקו בהם 10 שנים לפחות, והם משמשים לבנייה או הרחבה של דירת מגורים עבור בעליהם או קרובו- והתוכנית הקודמת אושרה לפני 1950.

7) בניה או הרחבה של דירת מגורים עד 120 מ"ר- שמשמשת למגורי בעל הקרקע או קרובו. על כל בניה או הרחבה מעל 120 מ"ר ישולם היטל יחסי. מדובר בדחיית תשלום ההיטל עד למימוש הזכות הבא, אלא אם ניתן פטור כאמור להלן בסעיף 8. (תיקון 53 שהרחיב את הפטור עד 160 מ"ר הוקפא עד סוף שנת 2001).

8) העברת הבעלות בדירה שהורחבה כאומר לעיל אם המחזיק במקרקעין או קרובו השתמשו בדירה למגוריהם או למגורי בני משפחתם הקרובים במשך 4 שנים לפחות מגמר בנייה ועד מכירתה. פטור זה משמש מקלט מס נפוץ. (תיקון 53 שביטל את הגבלת השטח, הוקפא עד סוף שנת 2001).

בתקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ"א-1981 נקבע כי בעל דירת מגורים המבקש הקלה לבניית תוספת שטח לדירת מגוריו או מגורי בני משפחתו, לא תחול עליו חובת תשלום היטל על כל תוספת, אלא במידה שהיא מגדילה את השטח הכולל של דירתו למעלה מ- 110 מ"ר.

פרוצדורה

שומת ההשבחה

שומת ההשבחה נעשית בידי שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית בסמוך לאחר אישור התוכנית, התרת השימוש החורג או מתן הקלה.

השומה תיערך לפי שווי השוק של הקרקע במועד ההשבחה- שהוא מועד תחילת התוכנית, או יום אישור הקלה או השימוש החורג, לפי הענין.

דחיית השומה- הועדה רשאית להורות על דחיית מועד עריכת השומה עד למועד "מימוש הזכויות" (כהגדרתו לעניין מועד התשלום). במקרה של דחייה על הועדה להודיע לבעל מקרקעין שאינם כלולים בתוכנית על חבותו בהיטל תוך חצי שנה מיום תחילת התוכנית.

בקשה לתשלום מידי- בעל המקרקעין רשאי לדרוש לשלם את ההיטל מיד, אף אם הועדה החליטה לדחות את מועד עריכת השומה עד למועד המימוש. משנתקבלה דרישת החייב לשלם את ההיטל מיד, תיערך שומת ההשבחה תוך 90 יום מקבלת הדרישה.

תיקון שומה- הועדה המקומית רשאית, כל עוד לא שולם ההיטל, לתקן שומה על פי חוות דעת שמאי, אם היא סבורה שהשומה הקודמת יסודה בטעות.

לוח שומה והודעת שומה

הועדה המקומית תערוך לוח שומה לכל תוכנית שאושרה על פי חוות דעת שמאי. בלוח השומה יפורטו המקרקעין שהושבחו עקב אישור התוכנית ושיעור השבחתם.

הועדה רשאית לערוך את השומה בסמוך לאחר אישור התוכנית או במועד "מימוש הזכויות" (כהגדרתו לעיל) אם החליטה הועדה על דחייה עריכת השומה למועד זה.

לוח השומה יוצג במשרדי הועדה המקומית והמחוזית תוך חצי שנה מיום אישור התוכנית. אם לא יוצג כאמור ייחשב הדבר כהחלטה על דחיית השומה עד ל"מימוש הזכויות".

הועדה תביא לידיעת כל חייב בהיטל את שיעור ההשבחה, ואת זכותו להגיש שומה מטעמו או לערר על החיוב בהיטל. ההודעה תיעשה בדרך הקבועה בתקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה) התשמ"א 1981.

הבטחת תשלום ההיטל

לועדה המקומית הוקנו כלים להבטיח את גביית היטל ההשבחה. עם הצגת לוח השומה רשאית הועדה להורות על רישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין לגבי חובת בעלי המקרקעין (הכלולים בלוח) לשלם את ההיטל.

לא תירשם בפנקסי מקרקעין פעולה שהיא בבחינת "מימוש זכויות", ולא יינתן היתר לבניה, הקלה או לשימוש חורג, אלא אם ניתנה תעודה חתומה בידי יושב ראש הועדה המקומית ששולם היטל ההשבחה או ניתנה ערובה מתאימה. סנקציה זו הינה מכשיר יעיל לגביית היטל ההשבחה.

החייב בהיטל רשאי לדחות את תשלום מחצית ההיטל גם לאחר מועד מימוש זכויותיו במקרקעין, באופן שהתשלום הנדחה יחולק לששה שיעורים חודשיים שווים, החל בחודש שלאחר מועד המימוש. הדחייה מותנית במתן ערובה. התשלום הנדחה ישא ריבית והפרשי הצמדה.

הערובה תהיה בדרך של המצאת ערבות בנקאית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים. בתנאים שבתקנות התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים) התשמ"א 1981.

הצמדה

הצמדה עד למועד התשלום החוקי- תהיה למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבניה- לפי שיעור העלייה הנמוך מבין שני המדדים. החישוב הוא לפי שיעור עליית המדד שפורסם בסמוך ליום החיוב בהיטל השבחה (יום תחילת התוכנית או אישור ההקלה או התרת השימוש החורג) לבין המדד שפורסם בסמוך ליום תשלום ההיטל.

ריבית והצמדה לאחר מועד התשלום – מוטלים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), 1980. מכך עולה שדחיית מועד מימוש הזכויות, שהוא המועד לתשלום ההיטל, עשויה לחסוך לנישום תשלומי ריבית, ולהעניק לו הקלה בחישוב הפרשי הצמדה.

נדחה הערעור על חיוב בהיטל כולו או מקצתו רשאי בית המשפט (מנימוקים מיוחדים שיירשמו) להפחית את תשלומי הפיגורים.

שומה אחרת ושומה מכרעת

חייב בהיטל רשאי להגיש שומה נגדית מטעמו תוך שנה מיום הצגת לוח השומה, ואם הוכנה השומה עקב מימוש הזכויות תוך 30 יום מיום שהודעה לו השומה.

בהיעדר הסכמה על השומה יבחרו הועדה המקומית ובעל המקרקעין בשמאי מקרקעין אחר ושומתו תהיה מכרעת. השמאי המכריע אינו כבול בשומות הצדדים.

ערעור

ניתן לערער על החיוב בהיטל או על הכרעת השמאי המכריע בנקודה משפטית בלבד, או במקרה שלא ניתנה למי מהצדדים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם או להביא את ראיותיהם בפני השמאי המכריע. הערעור יוגש תוך 45 יום לבית המשפט השלום שבאזור שיפוטו נמצאים המקרקעין.

הגשת הערעור אינה מעכבת את מימוש הזכויות במקרקעין אם המערער שילם את ההיטל. ואולם מערער שביקש היתר בניה לצרכי מגוריו או מגורי קרובו נדרש רק להפקיד ערובה להבטחת הסכם ההיטל השנוי במחלוקת על מנת להימנע מעיכוב מימוש הזכויות.

 

המערכת אינה מייצגת גורמים רשמיים. יש להיוועץ במומחה מס לפני ביצוע פעולות משפטיות.

 כל הזכויות שמורות. אין לשכפל או להפיץ את התכנים שבאתר ללא אישור המערכת בכתב. ©